Česká lékařská komora se znepokojením sleduje neustálé bujení byrokracie ve zdravotnictví a narůstání objemu administrativy, která zdravotníkům komplikuje práci. Úlevu pro zdravotníky přitom nepřináší ani elektronický způsob vedení zdravotnické dokumentace.

Zdravotničtí pracovníci dosud většinou mlčky akceptovali postupně narůstající požadavky nejrůznějších institucí, organizací zabývajících se lidskými právy, teoretických organizátorů zdravotnictví a ošetřovatelství, politiků a legislativních právníků jako nezbytnou nutnost poskytování zdravotní péče vyplývající zejména z  požadavků legislativy Evropské unie. Pohár naší trpělivosti však již přetekl.

Česká lékařská komora vytvořila Výbor pro bezpečnost pacientů, který bude s podporou právní kanceláře komory analyzovat jednotlivé platné i navrhované právní normy s ohledem na to, zda přispívají k bezpečnosti pacientů nebo naopak.

Za obzvláště tristní považujeme současný způsob vedení zdravotnické dokumentace, jejíž větší část neobsahuje žádné užitečné informace potřebné pro řádné poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče. Podstatnou část zdravotnické dokumentace dnes tvoří úřední dokumenty, jež nesouvisí s prací lékaře ani sestry. Jedná se například o různé druhy informovaných souhlasů.

Další problematickou oblastí je sesterská dokumentace, jejíž vedení je sestrám uloženo s úmyslem optimalizovat ošetřovatelský proces. Sesterská dokumentace obsahuje řadu vložených listů – formulářů, kde většinou zatrhávacím způsobem jsou křížkovány určité rizikové faktory s cílem definovat ošetřovatelské problémy pacienta. Ošetřovatelská dokumentace se jeví jako zcela nadbytečná administrativní zátěž, neboť každá kvalifikovaná zdravotní sestra umí učinit při příjmu jasný a efektivní zápis nezabírající dlouhé minuty vyplňováním administrativních dotazníků, jehož výsledkem je zjištění nezbytných informací o pacientovi, aniž by bylo nutno studovat prefabrikované formuláře.

Celá administrativní agenda je v současnosti kontrolována soukromými akreditačními společnostmi, které nejen dodržování všech těchto normativů vyžadují a kontrolují, ale dále rozšiřují nadbytečné administrativní úkony pod záštitou platné nepřehledné právní úpravy. Akreditace se neopodstatněně staly jakousi vyžadovanou vyzdvihovanou normou jak ze strany pojišťoven, tak ze strany MZ ČR.  Ve zdravotnických zařízeních vzniká opačný dojem vyjádřený sloganem: „Dokud jsme neměli akreditaci, starali jsme se o pacienty!“. Zmíněné společnosti navíc čerpají ze zdravotnictví nemalé prostředky, protože akreditace podléhají pravidelným reakreditacím, tedy zdravotnické zařízení se stává trvalým zákazníkem a zdrojem zisku těchto komerčních subjektů.

Nejenom v ČR, ale i v zahraničním tisku se množí zprávy o tom, že lékaři opouštějí své povolání a jedním z předních argumentů je nárůst zdravotnické administrativy. Pacienti si právem stěžují, že lékaři a sestry stále více hledí do papírů nebo počítače a skutečný mezilidský kontakt se vytrácí.  Existují i studie hovořící o bezúčelnosti akreditací, jež nevedou ke snížení chybovosti ve zdravotnických zařízeních. Přiloženy jsou články z recentního zahraničního tisku, z nichž je patrné, že experti zabývající se kontrolou kvality směřují ke zjednodušení administrativy. Lze jednoznačně vyslovit závěr, že mnohé nevhodné postupy přebralo české zdravotnictví ze zahraničí, často z USA (např. ošetřovatelský proces), přičemž i v těchto zemích již od svých původních postupů z důvodu nevhodnosti a neúčelnosti ustupují.

ČLK vyzývá své členy lékaře, ale i ostatní zdravotníky, aby aktivně upozorňovali Výbor pro bezpečnost pacientů ČLK na případy, kdy nesmyslná administrativní zátěž a byrokratické předpisy okrádají zdravotníky o čas, který by mohli věnovat péči o své pacienty.

ČLK vyzývá ministerstvo zdravotnictví i zákonodárce, aby se zasadili o snížení objemu zdravotnické administrativy, aby nám pomohli eliminovat absurdní a nadbytečné administrativní požadavky. ČLK požaduje kritické zhodnocení přínosu dosavadní činnosti nejrůznějších akreditačních komisí. ČLK se bude snažit vést své členy k racionalizaci zdravotnické dokumentace.

Cílem našeho snažení je úspora času zdravotníků, abychom se mohli více věnovat svým pacientům a abychom nemuseli ztrácet drahocenný čas vypisování papírů či vyplňováním nejrůznějších elektronických formulářů. ČLK zároveň upozorňuje, že omezení nadměrné administrativy a byrokratické zátěže nejen zvýší kvalitu a bezpečnost zdravotní péče, ale zároveň uspoří zdravotnickým zařízením nemalé finanční prostředky.

Za výbor pro bezpečnost pacientů ČLK:    MUDr. Pavel Kubíček – koordinátor

prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc.

MUDr. Milan Kubek

MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

Článek spadá do rubrik:

Situace ve zdravotnictví

Další články

Crying unhappy upset medical nurse / doctor sad and depressed having stress breakdown. Isolated female Asian / Caucasian on white background.
Sdílíme dopis, který nám zaslala praktická lékařka MUDr. Jaroslava Švandrlíková, předsedkyně OS ČLK Karlovy Vary.
A just born baby swaddled in his blanket.
Nastávající maminky ze Šluknovského výběžku čekají potíže. Porodnice v Rumburku 1. dubna zavírá.
Sad surgeon leaning against the glass door in hospital
Se svolením autorky zde publikujeme její smutné zkušenosti s českým zdravotnictvím...